Algemene voorwaarden

 

Deelnemersreglement & Algemene Voorwaarden

Om de parade goed en veilig te laten verlopen moeten er een aantal afspraken gemaakt worden. Vandaar dit reglement waar elke deelnemer zich aan dient te conformeren. We vragen alle deelnemers dit goed te lezen en de bijbehorende regels in acht te nemen. 

Inhoudsopgave:

1.         Planning

2.         Inschrijving / adviescommissie

3.         Categorieën / tarieven

4.         Toekenning van plaatsen in parade

5.         Sponsorcode

6.         Betaling en annuleringen

7.         Doorverhuur

8.         Passagiers

9.         Overige regels

 

Mocht je na het lezen van onderstaande nog vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen via info@zwollepride.nl

1. PLANNING 

Deelnemers houden zich aan de planning met betrekking tot data en tijden door Stichting Zwolle Pride gemeld. Door bijzondere omstandigheden kunnen deze gewijzigd worden. Mocht dit zich voor doen, dan kan Stichting Zwolle Pride niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die hierdoor ontstaat. Bij wijzigingen heeft deelnemer geen recht zich terug te trekken van deelneming. De volgende data zijn van belang in de aanloop naar de parade: 


1 augustus 2019  Einde inschrijfperiode
10 augustus 2019 Officiële bekendmaking deelnemers
15 augustus 2019 Deadline betaling inschrijfgeld


31 augustus Zwolle City Parade 2019

 

2. INSCHRIJVING / ADVIESCOMMISSIE 

Belangstellenden schrijven zich in via de website www.zwollepride.nl. Dit kan tot maandag 1 augustus 2019. Daarna komt de adviescommissie bijeen om de inschrijvingen te beoordelen en het bestuur van Stichting Zwolle Pride te adviseren over toelating van deelnemers. Daarbij worden de doelstellingen van Stichting Zwolle Pride als leidraad gehanteerd.

 

•  Zichtbaarheid LHBTI organisaties (klein en groot) bevorderen.

•  Met deze zichtbaarheid de acceptatie en emancipatie vergroten.

•  Trots uitstralen - Plezier

 

Op 10 augustus 2019 wordt de deelnemerslijst bekend gemaakt. 


3. CATEGORIEËN EN TARIEVEN 

Deelnamecategorieën en bijbehorende tarieven zijn als volgt: 

[A] LHBTI Non-profit organisaties (€ 25,-) 

Hieronder vallen bijvoorbeeld LHBTI sportverenigingen, LHBTI ontmoetingsgroepen en belangenverenigingen. 

[B] Non-LHBTI Non-profit organisaties (€ 75,-) 

Hieronder vallen bijvoorbeeld reguliere sportverenigingen, studentenverenigingen en andere organisaties.

 

[C] LHBTI Profit organisaties (€ 75,-) 

Hieronder vallen de commerciële LHBTI organisaties, zoals gay horeca, LGBTI-feesten, LHBTI-winkels etc. 

[D] Non-LHBTI Profit organisaties (€150)

Hieronder vallen de commerciële organisaties en bedrijven, zoals horeca, winkels, feesten etc.

 

[E] LHBTI Personeelsverenigingen / afdelingen (€ 150,-) 

Dit zijn de ‘roze’ personeelsverenigingen van niet-LHBTI organisaties, inclusief politieke partijen en hun afdelingen. 

[F] Pride Friends | Loopgroepen (gratis, maar wel graag aanmelden als je groep groter is dan 20 prs.)

Een boodschap is (hoe klein dan ook) een boodschap! In deze categorie geven wij groepen de mogelijkheid zich te laten zien aan het grote publiek waarin zij een boodschap uitdragen in lijn van de doelstellingen van Stichting Zwolle Pride.


 

4. TOEKENNING VAN PLAATSEN IN DE PARADE 

Er is slechts beperkt ruimte met betrekking tot het aantal deelnemers. Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal plaatsen dat wij kunnen vergeven, worden de deelnemers als volgt bepaald: 

•   Allereerst krijgen de organisaties uit de categorieën LHBTI Non-Profit en LHBTI Profit voorrang.

•   De overige beschikbare plekken worden (naar rato) verdeeld onder de aanmeldingen in de categorieën LHBTI Vrienden en LHBTI Personeelsverenigingen.

[N.B. alle bovengenoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW]


5. SPONSORCODE

Alle deelnemers mogen hun eigen beeldmerk ongelimiteerd uiten.

Daarnaast mogen aan weerszijde van het voertuig maximaal 4 sponsoruitingen geplaatst worden (2 aan elke kant!), van ieder maximaal 1 bij 1 meter.

Voor ‘LHBTI personeelsverenigingen’ geldt dat hun ‘roze vereniging/afdeling’ de deelnemer is en dus hun ‘moeder’ bedrijf als sponsor wordt gezien. Slogans en teksten van sponsoren gelden ook als sponsor uiting.

Als bij aanvang blijkt dat deelnemers zich niet aan de sponsorcode houden, kan worden gevraagd uitingen te verwijderen. Als dit niet gedaan wordt kan de deelnemer van deelname uitgesloten worden en is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

 

Twijfel je of je plannen voor sponsoring binnen deze kaders passen? Neem dan gerust contact op met info@zwollepride.nl 

    

6. BETALING EN ANNULERINGEN 

Elke deelnemer ontvangt een factuur voor het inschrijfgeld, deze dient vóór 15 augustus 2019 geheel te zijn voldaan. Met de betaling van de factuur gaat de deelnemer akkoord met dit deelnemersreglement en algemene voorwaarden.

Mocht de deelnemer niet aan deze betaalverplichting hebben voldaan, dan kan Stichting Zwolle Pride het deelnamerecht intrekken. Betaal op tijd zodat deelname verzekerd is.

Een inschrijving kan niet zonder gevolg worden ingetrokken. Een annulering moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Bij annulering ná 15 augustus 2019 heeft de deelnemer geen recht op restitutie. 

Voor vragen over betalingen c.q. facturen kunt u contact opnemen met onze Ambassadeur Financiën Steven Kools, via steven@zwollepride.nl 

7. DOORVERHUUR 

De inschrijving is op naam en mag niet overgedragen worden naar een andere organisatie. Indien een andere organisatie het voertuig bemant wordt deze uitgesloten van deelname. Er vindt dan geen restitutie van inschrijfgeld plaats. 

 

Op basis van de gegevens zoals opgegeven bij inschrijving wordt een vrijwaringsverklaring opgesteld dat ondertekend ingeleverd moet worden tijdens deze deelnemers bijeenkomst. Neem dus een geldige legitimatie mee (ID, paspoort of rijbewijs). Mocht je niet tekenbevoegd zijn namens je organisatie, dan graag een kopie van de tekenbevoegde met daarop melding dat de bezoeker van de bijeenkomst bevoegd is (naam en handtekening). 

 

Let op: Als er geen vertegenwoordiger van de deelnemer niet aanwezig is bij deze bijeenkomst, kan Stichting Zwolle Pride het deelnamerecht intrekken. Restitutie van het inschrijfgeld is dan niet meer mogelijk.

 

8. PASSAGIERS 

Deelnemers mogen aan hun passagiers een bijdrage vragen, maar de verkoop van tickets met winstoogmerk is niet toegestaan. Passagiers moeten worden verwittigd van de regels en dienen zich hier aan te houden.

 

9. OVERIGE REGELS

- Alle bestuurders, deelnemers en passagiers zijn verplicht minimaal WA verzekerd te zijn.

- Deelnemers zijn verplicht te starten en te finishen op de daarvoor aangewezen locatie en de route te volgen en de parade zonder tussendoor parkeren, keren of (rond)draaien af te maken.

- Deelnemers moeten zich aan de verkeersregels houden en dienen de aanwijzingen van de organisatie, hulpdiensten ten alle tijden op te volgen.

- Deelnemers geven met betaling van de inschrijfkosten aan dat zij akkoord zijn met dit deelnemersreglement. Onderdeel daarvan is de vrijwaringsverklaring die tijdens de bijeenkomst voor deelnemers op 26 augustus 2019 ondertekend ingeleverd dient te worden.

 

Veiligheid:

- Alle voertuigen dienen veilig te zijn conform de reguliere regelgeving. Onder voertuigen behoren ook fietsen.

- Op alle deelnemende wagens moet minimaal 1 goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 kilo aanwezig zijn, op een zichtbare plaats en in de directe omgeving van de bestuurder.

- Op alle deelnemende wagens langer dan 5 meter dient een 2e goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 kilo aanwezig te zijn.

- Iedere praalwagen of aanhanger waar mensen op staan gedurende optocht, moet beschikken over een reling die minimaal 90 cm hoog is. Dit om te voorkomen dat men van de wagen af kan vallen. Deze moet vast staan op de praalwagen / aanhanger.

- Er dient minimaal 1 goedgekeurde gecertificeerde EHBO BHV-koffer aanwezig te zijn, op een zichtbare plaats en in de directe omgeving van de bestuurder.

- Van de wagens wordt verwacht dat zij alle bochten kunnen nemen, zonder te hoeven steken. 

- De bestuurders van voertuigen worden geacht geen deel uit te maken van de groep.

- Aan beide kanten van een voertuig moet een begeleider lopen, dit in verband met veiligheid van de toeschouwers.

Afmetingen:

- Lengte trekkend voertuig maximaal 5 meter.

- Lengte van de wagen/voorstelling maximaal 10 meter. 

- Breedte maximaal 2,5 meter.

- Doorrijhoogte maximaal 3,6 meter. 

- Het trekkende voertuig dient in redelijke verhouding te staan tot de voorstelling.

Decoratie en aankleding:

- Alle decoratie en uitingen dienen brandveilig (aangebracht) te zijn.

- Bloot(er) mag maar geen genitaliën en geen seksuele handelingen.

- Vuurwerk is verboden.

- Confetti en slingers moet biologisch afbreekbaar zijn, dus geen versnipperd papier o.i.d.

- Niets uitdelen of attributen van boord gooien, dit is alleen mogelijk voor eventuele meelopende groepen.

- Het volume van versterkte muziek mag niet meer dan 80 db(A) en 95 db(C) bedragen, gemeten op de eerst bewoonde gevel.

- De geluidsbronnen moeten zodanig geplaatst worden dat het geluid gericht wordt, zodat zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt wordt voor omwonenden.

Algemeen:

- Afval niet over boord gooien! Graag verzamelen, bij de finish wordt een verzamelpunt ter beschikking gesteld.

- Pas op met alcohol!

- Drugsgebruik wordt niet getolereerd!

- Geen wapens of op wapens lijkende voorwerpen aan boord.

- Er moet voldoende drinkwater aanwezig zijn voor alle deelnemers.

- Bestuurders dienen zichtbaar te zijn door middel van een geel veiligheidshesje.

Iedere praalwagen of aanhanger waar mensen op staan gedurende optocht, moet beschikken over een reling die minimaal 90 cm hoog is. Dit om te voorkomen dat men van de wagen af kan vallen. Deze moet vast staan op de praalwagen / aanhanger.

lees alles goed door, mochten er vragen zijn, please ask them!

Deze versie is bijgewerkt op 17-01-2019, en de organisatie is niet aansprakelijk voor typefouten en/of wijzigingen in het reglement. Spelfouten gezien?: stuur ons een mail en krijg een drankje ;).


zwolle pride 2019
gaat dan echt beginnen over: